Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh”

Nguồn tin: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản