Qui định mới của thị trường French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu

Qui định mới của thị trường French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu
Ngày 24/7/2015, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành sắc lệnh số 979 CM (thay thế sắc lệnh số 651 CM ngày 07/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật (trong đó có thủy sản) nhập khẩu vào French Polynesia
Ngày 24/7/2015, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành sắc lệnh số 979 CM (thay thế sắc lệnh số 651 CM ngày 07/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật (trong đó có thủy sản) nhập khẩu vào French Polynesia.
 
Theo đó Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đưa ra yêu cầu cụ thể đối với từng sản phẩm xuất khẩu vào thị trường này kèm theo mẫu chứng thư mới áp dụng từ 01/11/2015.
 
Chi tiết xin xem công văn số 2507/QLCL-CL1 ngày 30/9/2015 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và các Phụ lục đính kèm.
 
Tải mẫu chứng thư tại http://nafi6.gov.vn/vi/news/Bieu-mau/Bieu-mau-dang-ky-kiem-tra-chung-nhan-va-mau-chung-thu-58/

Nguồn tin: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản