Khóa tập huấn - Chương trình QLCL thực phẩm theo HACCP (ĐHCT, 06-09/9/2022)

Khóa tập huấn - Chương trình QLCL thực phẩm theo HACCP (ĐHCT, 06-09/9/2022)
Từ 06 - 09/9/2022, Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 6 phối hợp với Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức khóa tập huấn Chương trình QLCL thực phẩm theo HACCP cho sinh viên của Bộ môn.
KHÓA TẬP HUẤN
CHƯƠNG TRÌNH QLCL THỰC PHẨM THEO HACCP
(Trường Đại học Cần Thơ, ngày 06 - 09/9/2022)
          Từ 06 - 09/9/2022, Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 6 phối hợp với Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức khóa tập huấn Chương trình QLCL thực phẩm theo HACCP cho sinh viên của Bộ môn.
          Trong thời gian tập huấn, học viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về việc xây dựng và áp dụng Chương trình QLCL theo HACCP tại nhà máy chế biến thực phẩm. Học viên cũng được thực hành xây dựng Qui phạm thực hành và kiểm soát vệ sinh (SSOP), Qui phạm thực hành sản xuất tốt (GMP) và Kế hoạch HACCP cho sản phẩm thực phẩm.
          Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 6 cấp Giấy chứng nhận cho 39 học viên tham gia, hoàn thành chương trình khóa tập huấn và có kết quả kiểm tra cuối khóa học đạt yêu cầu.


 

Tác giả bài viết: TTV6