Chứng nhận hệ thống

Nguyên tắc, điều kiện chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với dịch vụ chứng nhận của Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 6

Thông tin liên hệ:
Phòng Chất lượng 
  - Điện thoại: (0710) 
3888 732- 3883 648
  - Fax: (0710) 3881 309
  - Email: chatluong.nafi6@mard.gov.vn, chatluongnls.nafi6@mard.gov.vn.